I'm gonna be a CPU

posted on 30 Aug 2010 23:12 by cakey-in-love

ซีพียู [CPU]

        ซีพียู เป็นหน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit) เป็นอุปกรณ์หลักในการประมวลผล เพื่อหาผลลัพธ์หรือสารสนเทศตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น การคำนวณ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การจัดกลุ่ม การทำรายงาน เป็นต้น ดังนั้นการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์จึงเปรียบเสมือนสมองมนุษย์ที่สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์หรือสารสนเทศทีต้องการได้     

        ดิฉันคิดว่า ถ้าจะเปรียบตัวเองกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิฉันก็คงจะเปรียบเสมือนซีพียูนี่แหละ เพราะโดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันเองจะชอบการคิดวิเคราะห์หรือการคำนวณเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น เวลาทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆ ดิฉันก็มักจะเป็นคนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้เพื่อนแต่ละคนตามความสามารถ คอยสั่งการว่าให้ใครทำอะไร คอยดูแลความเรียบร้อย คอยควบคุมการทำงานของคนในกลุ่มอยู่เสมอ ส่วนตัวดิฉันเองก็จะเป็นคนรับหน้าที่ทำในส่วนของงานที่ต้องใช้การคิด วิเคราะห์ หรือคำนวณ ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับซีพียูในคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางที่ทำหน้าที่ประมวลผลและคอยควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นๆในระบบคอมพิวเตอร์ และโดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันเป็นคนประเภทที่ชอบการคำนวณอย่างวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ดิฉันค่อนข้างถนัด ประกอบกับการฝึกฝนทำข้อสอบคณิตอยู่บ่อยๆ ทำให้สามารถคิดคำนวณเลขได้อย่างรวดเร็วและค่อนข้างแม่นยำ เช่นเดียวกับที่ซีพียูสามารถคิดคำนวณได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ซึ่งดิฉันก็เรียนด้วยการมองหรือคิดให้เป็นภาพ ทำให้ดิฉันสามารถคิดวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ดิฉันจะสามารถคำนวณได้รวดเร็วชำนาญก็จริง แต่ดิฉันก็ยังมีพลาดบ้างเหมือนกัน และถึงแม้ซีพียูจะสามารถคำนวณได้ถูกต้องแม่นยำก็จริง แต่ถ้าเจอข้อที่ยากหรือซับซ้อนขึ้นมา ก็อาจทำให้เครื่องรวนได้เช่นกัน  

edit @ 30 Aug 2010 23:14:49 by cakey_in_love

edit @ 30 Aug 2010 23:30:27 by cakey_in_love

Comment

Comment:

Tweet